Book Store

Showing 61–90 of 4451 results

Sort by:
 • Mari Najare by: Ashish Ravindrabhai Vayeda 300.00

  દરેકનું જીવન કોઈને કોઈ ઘટનાઓંથી ભરેલું હોય છે.અહિયાં “મારી નજરે” પુસ્તક દ્વારા મારા જીવનમાં જે ઘટના મને પ્રત્યક્ષ થઇ છે અને તેમાંથી જે શબ્દો અંતર આત્માથી બહાર આવ્યા છે તેને આપની સમક્ષ મુકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.આ પુસ્તકની કોઈ પંક્તિ કોઈના હદયને સ્પર્શે તો મારી મહેનતને સફળ માનીશ કેમ કે જીવન ક્ષણે ક્ષણે સ્પર્ધા કરે છે અને આપણે તેમાં વિજયી થવાનું હોય છે. આ પુસ્તકને સફળ બનાવવામાં મારા માતા-પિતા અને મેં જેમની પાસે થી શિક્ષણ મેળવ્યું છે તેવા ભાષા શિક્ષક સેજપાલ સાહેબનો સારો એવો પ્રતિસાદ મને મળ્યો છે કેમ કે કોઈ વ્યાકરણની ભૂલ કે ભાષાકીય ભૂલને યોગ્ય ન્યાય આપી આ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં મને પ્રેરણા આપીછે. આશા રાખું છુ કે આપ સૌને આ પુસ્તક ગમશે અને મનોરંજન સાથે જીવનના અનુભવોમાં ડોકિયું કરવાનું મન થશે. – #કVરાJ (આશિષ.આર.વાયડા) કવિ/લેખક આશિષ આર. વાયડા મો:-૯૯૦૪૬૬૯૩૦૩ ઈમેલ-Ashishvayeda 505@gmail.com YOUTUBE CHANEL- #કVરાJ માર્ગદર્શક ચિત્રાંકન સેજપાલ સાહેબ નિશાંત.આર ડાભી 8238567467 9104256505

 • Everything My World Is by: Gauri sharma 222.00

  A book which exists with all of my emotions that I’ll feel for him even after we drift apart. A collection of thoughts of a teenager deeply falling in love with someone they can’t be within this lifetime. The lines will make you experience the highs and lows of a one-sided relationship. I hope every soul who reads this would soon find the one for them. The lines will make you experience the highs and lows of a one-sided relationship. I hope every soul who reads these lines would soon find the one for them.

 • Divine Flames by: Narendra kumar chhabra 218.00

  A gripping love story of a soul which split into two and took the bodies of Tawanee and Amome on the planet, Almi. Intense passions got ignited when they first met. They desired to home each other and remain in an eternal embrace].
  ‘… Love was the fuel
  Of their everlasting
  incandescence… ‘
  A game of push and pull between them soon began. They magnified each other’s ego, expectation, attachment and pain. They were separated twice and made to marry another person against their wishes. Events in their lives brought years of agony. Was this the divine plan? But their souls never separated virtually; they were one.

 • Woh Kaun thi by: Manjulata Mohapatra 209.00

  This title book woh Kaun thi about a relationship with the old teacher and students like parent and child. Nowadays people say, nuclear family. And they away from their own parents. How a relationship is formed and maintained by them is all about that story.

 • Raamaanand Saagar Dvaara Prasaarit Raamaayan – Ek Aadarsh Katha by: Ramesh Chandra Sharma 201.00

  The book, “Ramanand Sagar Dwara Prasarit Ramayana — Ek Adarsh Katha” is the story of Lord Ram’s life and teachings from His life time written in simple and lucid Hindi language. Reading this book will imbibe in the readers a clear understanding about the life and teachings of Lord Ram. In simple language the author has tried to generate amongst the readers a clear understanding on how an ideal family and its relationships thrive. Lord Ram who is considered as “Maryada Purshottam” exemplified through his life how the duties towards the family and the society are conducted. Readers of this book will get an insight into how an ideal relationship should be, in the context
  of father and son, brothers, husband and wife and King and subjects. It provides a deeper appreciation towards the importance and the value of truth, religion and justice. This book will educate readers about the highest devotion, highest knowledge, highest asceticism and highest moral etc. The Author believes that this book will provide guidance to its readers in performing day to day activities and help in resolving family problems.

 • Oceans of Peace by: Hitesh chandra khamari 149.00

  ‘OCEANS OF PEACE’ is a collection of 90 poems. These poems were written over a period of five years.
  Every poem is different in its approach. Love, life, nature, struggles, and society are different key points upon
  which this poem was written. These were all inspired by different circumstances in my life. Various
  others may have experienced the same things differently. Humans may be different in terms of
  caste, creed, color, and country of origin; But they experience the same kind of love, same kind of struggles
  in life and there are difficult circumstances to deal with. These poems belong to them. I would hope it
  helps them to realize their pain in a better way and fuel them to relive their life more enthusiastically.

 • Lavni by: LAKSHMI KUMARI 160.00

  Lavni socities se Judi hue kahani se bani hai. Jo hamare socities me aaj bhi kayam hai.

 • Anubhav by: LAKSHMI KUMARI 410.00

  Anubhav book kisi bhi samaaj ya riti ko tesh pahuchane ke liye nhi hai . Yeh bas purane riti -riwaz ka ayna hai jisse Aaj hum aage badh chuke hai . Is kitaab ko likhne ka maqsad bas itna hai ki log aane wali situation kai saat pehle situations ko bhi samjhe.

 • Statistics Multiple Choice Questions(MCQ) Part-II ( Probability and Probability Distributions) by: ALTAF HUSSAIN HAJI, ISS 199.00

  The Book “Statistics Multiple Choice Questions Part-II (Probability and Probability distributions) ” prepared and published by Shri Altaf Hussain Haji, ISS which is in about the various topics and concepts of Probability and Probability distributions. This book is prepared for preparing various competitive examinations conduct by UPSC, SSC, SSRB of various states, UGC-CSIR-NET etc. particularly for preparation for Indian Statistical Service Examination conducted by UPSC for posts of group ‘A’ service of Central Civil Service as Statisticians. The author has made every effort to give the touch of every contents of Probability and Probability distributions of the syllabus of various examinations include questions of maximum topics of which may be needed for preparation of various competitive examinations such as Indian Statistical Service (ISS) examination. The material in this book is collected by author through various sources of subjects by own preparation of multiple choice questions and questions of previous years exanimations of different government organisations and institutions. Also, every attempt has been made to make this book very effective and helpful for any competitive examination with the help of experts of statistical persons. This book would be suitable as a text book for helping and applying concepts to prepare for various examinations of UPSC, SSC, UGC.CSIR (NET) and for University admissions.

 • Statistics Multiple Choice Questions (MCQ) Part-III( Linear Models, Statistical Inference and Hypothesis Testing) by: ALTAF HUSSAIN HAJI, ISS 230.00

  The Book “ Statistics Multiple Choice Questions Part-III ( Linear models, Statistical inference and Hypothesis testing) ” prepared and published by Shri Altaf Hussain Haji, ISS which is in about thev arious topics linear models, statistical inferences and hypothesis testing. This book is prepared for preparing various competitive examinations conduct by UPSC, SSC, SSRB of various states, UGC-CSIR-NET, etc. particularly for preparation for Indian Statistical Service Examination conducted by UPSC for posts of group ‘A’ service of Central Civil Service as Statisticians. The author has made every effort to give the touch of every content of Linear model, Statistical inferences and Hypothesis testing of the syllabus of various examinations include questions of maximum topics which may be needed for preparation of various competitive examinations such as Indian Statistical Service(ISS) examination The material in this book is collected by author through various sources of subjects by own preparation of multiple choice questions and questions of previous years exanimations of different government organisation and institutions. Also, every attempt has been made to make this book very effective and helpful for any competitive examination with the help of experts of statistical persons. This book would be suitable as a text book for helping and applying concepts to prepare for various examinations of UPSC, SSC, UGC.CSIR (NET) and for University admissions.

 • Statistics Multiple Choice Questions(MCQ) Part-IV ( Sampling Theory , Design of Experiment and Official Statistical System) by: ALTAF HUSSAIN HAJI, ISS 150.00

  The Book “Statistics Multiple Choice Questions Par-IV (Sampling theory, Design of experiment and Official Statistical system of India)” prepared and published by Shri Altaf Hussain Haji, ISS which is in about the various topics and concepts of Sampling, design of experiment and officials Statistical System of India. This book is being prepared for preparing various competitive examinations conduct by UPSC, SSC, SSRB of various states, UGC-CSIR-NET, etc. particularly for preparation for Indian Statistical Service Examination conducted by UPSC for posts of group ‘A’ service of Central Civil Service as Statisticians. The author has made every effort to give the touch of every content Sampling theory and Design of experiment of the syllabus of various examinations include questions of maximum topic of statistics which may be needed for preparation of various competitive examinations such as Indian statistical service(ISS) examination The material in this book is collected by author through various sources of subjects by own preparation of multiple choice questions and questions of previous years exanimations of different government organisation and institutions. Also, every attempt has been made to make this book very effective and helpful for any competitive examination with the help of experts of statistical persons. This book would be suitable as a text book for helping and applying concepts to prepare for various examinations of UPSC, SSC, UGC.CSIR (NET) .

 • Statistics Multiple Choice Questions(MCQ) Part-1 (Basic Statistics and Statistical Methods) by: ALTAF HUSSAIN HAJI, ISS 175.00

  The Book “ Statistics Multiple Choice Questions Par-I (Basic Statistics and Statistical Methods)” was prepared and published by Shri Ataf Hussain Haji, ISS on 25th February 2022 which is in about the various topics and concepts of Basic Statistics and Statistical Methods. This book is prepared for preparing various competitive examinations conduct by UPSC, SSC, SSRB of various states, UGC-CSIR -NET etc. particularly for preparation for Indian Statistical Service Examination conducting by UPSC for posts of group ‘A’ service of Central Civil Service as Statisticians. The author has made every effort to give the touch of every contents and coverage of the topics of basic Statistics and Statistical Methods of the syllabus of various examinations include questions of maximum topic of statistics which may be needed for preparation of various competitive examinations such as Indian Statistical Service (ISS) examination. The material in this book is collected by author through various sources of subjects by own preparation of multiple choice questions and questions of previous years exanimations of different government organisation and institutions. Also, every attempt has been made to make this book very effective and helpful for any competitive examination with the help of experts of statistical persons. This book would be suitable as a text book for helping and applying concepts to prepare for various examinations of UPSC, SSC, and UGC.CSIR (NET) and for University admissions

 • चार युगों की वही कहानी (Story of Four Ages) by: Naveen Kumar Tyagi 200.00

  It is a storybook of four ages that describes the Sanatan culture in a poetic way. It is the first part of this book.

 • The Life of a Tiger by: Nihit Murarka 2,209.00

  Dive in the world of Tigers!!!

 • Nayli by: LAKSHMI KUMARI 460.00

  Nayli book baccho ke imagination and society ko alag tarike se dikhane me help karega. Funny and society ke facts pe base hai.

 • Out From My BooX (16 Sales Inspiration Takeaways for Anyone to Adapt) by: Rajnish G Shirsat 199.00

  Here’s a story of someone who started his career in sales, by chance. Read to know how he resolved the conflict of his mind and heart in making key decisions. The industry he will work in, the products he will sell were never planned. He just happened to be at the right place at the right time. This book captures stories of learning, inspiration, and motivation for anyone wanting to start his career in marketing, sales, key account management and customer service in any industry. There’s so much to learn, so much to absorb from the various forums we attend, from the people we meet, and from the books we read. This book will make you write your story too.

 • Tiny Clasp by: Ekta Laddha 200.00

  Tiny Clasp is sharing an experience of parenting by a mother from an unborn child till the infant stage. It narrates the ecstasy felt by a mother when the little child clasps the hand of the mother at the time of birth. A child requires a mother at every stage of life and thus tiny clasp is especially during childhood as the growth and development occur primarily during this stage. The child is most inquisitive, sensitive, possessive, naughty, innocent, adorable, and lovely during this period. The mother of a newborn baby is usually unaware of the new requirements that are to be meted and thus sometimes gets confused about what to do at which time. It is not a handbook for parenting but a beautiful journey of a mother in nurturing a child and the process of becoming a mother. It tries to capture the precious moments of childhood and priceless memories of children enjoying their life. Motherhood is a blessing and it is being cherished through this book.

 • Service Jurisprudence in India (A sketch from Case Laws) by: Dr. Saugath Roy 225.00

  The quest for justice is an eternal human instinct. Human beings have aspired for it for generations. The organization (the employer) and the employee try to resolve the dispute / difference though mutual efforts, and when they are not in a position to arrive at a solution. They take recourse to law. In India, justice is mandate of the Constitution. Part XIV of the Constitution of India deals with the law pertaining to Service. Service Law is a part of administrative law. The science or philosophy of this branch of Law is called as Service jurisprudence. The news like “case drags for 42 years, Supreme Court shocked” allured and stimulated the researcher take up the present problem, for an in-depth analysis , as such informal investigations were conducted. The primary and secondary data were collected, questionnaires were prepared and tested on litigants and on advocates. As the foundation of Law is based on principles of natural justice, there is no scope of rationality. The functions of personnel management are very wide and varied, covers the subject from appointment to retirement. The researcher has tried to include the case laws in his research work culminated in the form of a book. The author has a firm belief that the book “Service Jurisprudence in India (A Sketch from case law)” will certainly be beneficial to students, teachers, scholars, lawyers, judges and to those interested in the subject.

 • A candle’s Life by: Varsha Sinha 700.00

   We all live to fulfil our dreams and have a purpose to achieve. A candle has a very powerful significance and purpose. The warmth of a candle offers a sense of support and love, while the light of a candle creates a feeling of optimism in one’s life. Human beings face challenges and problems and most time needs to think of a solution. The light of a candle not only gives hope but also creates an ambience that one so desires during such time.  So while you get ready to light that Wick, here is why we will get down to the art of candle science. Visualise how you want an ideal calming time in your home. A home-cooked meal with a  Netflix marathon and a warm bath with wine. Whatever your ideal self-care ritual might include, you’re going to light a candle to set the mood for relaxation and fun. This precious time spent with family and friends with the beautiful ambience decorated with a candle, the aroma of which lifts your mood and stays with you forever in your memory of happy times.

 • Build A Block Chain – Your Comprehensive Guide to Crypto Currencies by: Tarun Mantry 200.00

  This book is intended to be a springboard for curious individuals and professionals to bolster their knowledge of Blockchain and its practical applications. It contains information on how to implement different blockchain solutions as well as their implications; both near and far-reaching.

  This book is not intended as a comprehensive treatise on Blockchain, nor all its practical methods of application. It should be treated as a beginner’s – intermediate guide, not a compendium of all knowledge about Blockchain.

 • No Rhyme or Reason by: V Vasanthi 200.00

  Vasanthi’s debut book of poetry is a collection of her thoughts on a wide spectrum of themes -some interconnected, some disjoint, and some contradicting too. It explores myriad emotions, relationships and perspectives. There’s humour, some solemn thoughts, a few intriguing and self- introspecting and some random thoughts too. Overall, it’s a painting on a canvas with different strokes.

 • Journey from Darkness to Light by: Hajra Bano 122.00

  This is my first book of poetry and short story. I want to become a writer since childhood and writing was my passion. But due to some circumstances, I was not able to publish them. Today, I am able to write this small book only due to the encouragement that I received from my patron ( MR. ZAHOOR AHMED TAK) who also raised me. This book is general and very simple as I myself love Simplicity.

 • Naveentam Aasvani Current Knowledge (Saar Sangrah) by: Ravinder Kumar 122.00

  During an episode of the famous quiz show “Kaun Banega Crorepati” Amitabh Bachchan was asked by a contestant on winning a good amount, where did you get so much information/knowledge, the contestant said I had read a simple book, in response Amitabh Bachchan said no Even the book is not normal, because from where we get knowledge or information, all those mediums are special. Taking inspiration from these words of Amitabh
  Bachchan, I have written this book for you in “abstract” and “simple” language.

 • The Golden Morning by: Ashok K Mohanty 200.00

  Many of the stories in this collection are based on the personal experience of the author as a schoolteacher. They also deal with the day to day problems faced by the common people in our society. A few of the stories relate to her experiences in the United States of America where she has spent considerable time.

 • Your Seasons My Seasons by: Dr. Vidya Nidhi Chhabra 581.00

  If children are the hope of the future, and the future of hope, will they be able to save the earth, its ecology, its birds, animals and forests, its mountains and rivers? Yes, they will. This book of stories will show them the way. The three stories of this children book take us to the world of flowing river of the rainy season, where oldie tree sways on his leaves, talkative greenie bird flies with a twig in its claws and the baldy defaced mountain cries for help. This is the world of the proud but hurt tiger and the extremely hungry, lonely crocodile. They all want to speak out and share their life stories. Are we ready to listen to them? Oh, if we really listen to them, their mysterious and magical tales, our life might change forever. This is also the world of clever and greedy rabbit, naughty monkeys and mean humans. These stories are a bitter reminder that human beings these days get their happiness by torturing other creatures. These are stories for children. But what are stories for children? They are the stories that take us to the magical lands to hear the deep and dense heartbeats of nature. They are stories for all of us — children, teenagers, the young, adults; cousins, aunts, nieces and nephews, friends, and their friends, mothers, sisters, grandfathers, grandmothers. They are the endless inheritance of our eternal relationships. Certainly, especially for those who have grown old, but still feel young and child- like, still full of wonder and curiosity, for them, these stories are a trip down their lovely memory lane.

 • Srimad Bhagavad Gita (Hindi Padyanuvada) by: Dr. Surendra Deo Tripathi 240.00

  Gita is a great, universal, rare, and beautiful book of wisdom. As deeper we enter into it, we find clearer self realization. Reading the translation of Gita in Hindi from Sanskrit, in poetry form may rejoice you that I pray to Lord Krishna.

 • Rusty Skies and Golden Winds by: Sannidhya Sharma 200.00

  Being able to look at a thing from multiple angles and perspectives is from how I look at it, a subtle blessing all of us have but only some fully awakened it. This ability results in the mind being able to easily understand, replicate or impersonate whatever we encounter. With a clear mindset, we get time to think through the simplest of all things, this type of thinking is all you will find in this book. You start finding simple activities or phenomena appealing and interesting, when you give your time to observe something, and I believe this is because the whole universe is interconnected, all things exist on a neutralized thread between good and bad.

Publish Book Now
close slider
Note: This question makes sure that you are not a robot.